کردستان

دیگر جاذبه ها:

نام بنامکاننام بنامکان
عمارت عاصف وزیری بازار سنندج 
عمارت خسرو آباد موزه سنندج 
مسجد دارالاحسان گردشگاه آبیدر 
حمام عمارت عاصف مسجد دومناره 
عمارت امجد الاشرف عمارت مشیر دیوان 
  مسجد و زیارتگاه خاتون