یزد

آنتیک ملک التجار(یزد)
صفائیه(یزد)
تهرانی(یزد)
هتل داد
داد(یزد)
مهر
هتل سنتی مهر(یزد)
لاله
لاله(یزد)
هتل مشیرالممالک یزد
مشیرالممالک(یزد)
هتل خاتم
خاتم(یزد)
هتل سنتی حاج ملک(میبد)
کاروانسرای مشیر
کاروانسرای مشیر(یزد)

دیگر هتلها:

نامعنوانمکاننامعنوانمکان
هتل موزه فهادانهتلیزدکوروشهتلیزد
هتل سنتی مهر//////لب خندق//////
تهل سنتی ترمه//////مظفر//////
ستاره شهر///میبدمظفر//////
کاوانسرای مشیر///یزداطلس//////
ادیب الممالک//////