کرمان

پارس(کرمان)
ارگ جدید(بم)
اخوان
اخوان(کرمان)
عطر سیب
عطر سیب(سیرجان)
جهانگردی
هتل جهانگردی(کرمان)
الماس
الماس(رفسنجان)
فدک(سیرجان)
امین(کرمان)
سروش
سروش(سیرجان)
هزار(کرمان)

دیگر هتلها:

 نامعنوانمکاننامعنوانمکان
 ارممهمانپذیربم رفسنجانمهمانپذیررفسنجان
 کرمانهتلکرمان سیرجانهتلسیرجان
 کهکشان///سیرجان صحرا///کرمان
 هتل ناز///کرمان ماهانمهمانپذیرماهان
 بممهمانپذیربم