خراسان جنوبی

کوهستان(بیرجند)
عماد نظام
عماد نظام(فردوس)
مهمانسرای جهانکردی
مهمانسرای جهانگردی(بیرجند)

دیگر هتلها:

نامعنوانمکاننامعنوانمکان

 نارنجستان

 هتل

طبس

کیان

 هتل

 بشرویه

قائم

 ///

بیرجند

 پاسارگاد

 ///

 گناباد

سپهر

 ///

بیرجند

 مقدم

 ///

 یرجند

بهمن

 ///

طبس