فارس

بزرگ
بزرگ(شیراز)
هتل الیزه شیراز
الیزه(شیراز)
چمران
چمران(شیراز)
هتل ستارگان شیراز
ستارگان(شیراز)
پارسیان
پارسیان(شیراز)
آریو برزن
آریو برزن(شیراز)
پارس
پارس(شیراز)
هما
هما(شیراز)
پرسپولیس
پرسپولیس(شیراز)
کریم خان زند
کریم خان زند(شیراز)
پارسه
پارسه(شیراز)

دیگر هتلها:

مکانعنوانناممکانعنواننام
شیرازهتلشایانشیرازهتل

جام جم

//////صدرا//////

پارک سعدی

ارسنجان///فردیسداراب///

نقش شاپور

شیراز///قانعشیراز///پیران
//////کوثرمرودشت///

 آپادانا تخت جمشید

//////

 کوثر لارستان

شیراز///

 ارم

///متلدنا//////ارگ
شیرازمهمانپذیرمهمانسرای جهانگردی//////اطلس
لار////////////تالار
آباده////////////

 تخت جمشید

استهبان////////////ارگ
داراب/////////

 هتل آپارتمان

تچر
فسا/////////

هتل سنتی

 هتل سنتی نیایش

اقلید///مهمانسرای شهرداری///هتلمهدی
فیروزآباد///مهمانسرای فیروزآباد///

 هتل آپارتمان

هدیش
شیرازهتلپارک سورمق///هتلآناهیتا
کازرون///اسلامی//////خانه
   ///

 هتل آپارتمان

سریر
   ///هتلسینا
   //////فارس
   آباده///لاله
   شیراز///حافظ
   //////دنا
   //////رودکی
   //////ساسان