سمنان

دیگر جاذبه ها:

نام بنامکان نام بنا
 مکان
خانه ابراهیم خان کاوانسرای عین الرشید 
تیمچه پهنه امامزاده سید جعفر 
گرمابه پهنه امامزاده محمد دیباج 
بازار شاهرود امامزاده علی اکبر 
موزه شاهرود   
مسجد امام سمنان   
مسجد تاریخچه   
کاروانسرای دهنمک